Věty o nebezpečnosti

H200 Nestabilní výbušnina.
H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.
H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.
H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
H205 Při požáru může způsobit masivní výbuch.
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H221 Hořlavý plyn.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H223 Hořlavý aerosol.
H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H228 Hořlavá tuhá látka.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H230 Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.
H231 Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu H240 Zahřívání může způsobit výbuch.
H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.
H242 Zahřívání může způsobit požár.
H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.
H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit.
H252 Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.
H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.
H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.
H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H281 Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H300 Při požití může způsobit smrt.
H300 + H310 Při požití nebo při styku s kůží může způsobit smrt.
H300 + H310 + H330 Při požití, při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt. H301 + H311 Toxický při požití nebo při styku s kůží.
H300 + H330 Při požití nebo při vdechování může způsobit smrt.
H301 Toxický při požití.
H301 + H311 + H331 Toxický při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H302 + H312 Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží.
H301 + H331 Toxický při požití nebo při vdechování.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H302 + H312 + H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.
H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.
H310 + H330 Při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt.
H311 Toxický při styku s kůží.
H311 + H331 Toxický při styku s kůží a při vdechování.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H312 + H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H331 Toxický při vdechování.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H340 Může vyvolat genetické poškození
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
H420 Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchních vrstvách atmosféry.