Bezpečné rozpouštědlo pryskyřic SUPER ONE 500 ml Faren

374 

(14.99 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0217 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101, P102, P210, P301+P310, P331, P405, P501, P370+P378, P261

SUPER ONE je ideální pro dosažení popsaného účelu, protože odstraňuje širokou škálu pryskyřic a podobných látek z kovů, plastů, gumy, laminátů, lakovaných povrchů, PVC, uhlovodíků a elektricky pokovených, smaltovaných nebo chromovaných povrchů bez jejich poškození.
Je velmi účinný při odstraňování:
Zaschlých silikonů
Krystalizovaných rostlinných pryskyřic
Vinylových lepidel
Tmelů na bázi rozpouštědel
Téru a kreozotu
Přebytků polyuretanových pryskyřic.

Je rovněž vynikající při odstraňování samolepících nálepek z různých objektů, jako jsou kancelářské stroje a sanitární zařízení koupelen.
Je účinný pro odstraňování pryskyřic z karosérií aut, karavanů a pryskyřicí nalakovaných skeletů ze skleněných vláken. Produkt je bez zápachu a bez barvy a je dobře snášen při případném kontaktu s pokožkou.

JAK


Pro odstranění silikonů, vinylových lepidel a polyuretanových pryskyřic.
Odstraňte přebytek použitím ostří nůžek nebo použitím ostrého nože. Na zbytek pryskyřice aplikujte rovnoměrně produkt a vyčkejte po dobu 5 až 30 minut. Odstraňte pomocí savého papíru nebo hadru.
Pro odstranění rostlinných pryskyřic, tmelů a téru.
Zvlhčete postižená místa produktem, vyčkejte asi 5 minut a poté odstraňte pomocí vhodného náčiní.
Samolepící nálepky
Napusťte nálepku produktem a vyčkejte asi 5 minut a poté odstraňte vhodným náčiním.

KDE


Údržba kancelářských strojů
Sanitární instalace
Dílny pro opravy karosérií, motorových vozidel motocyklů.
Obytné automobily, karavany, paluby jachet
Instalace závěsů dřevěných a aluminiových oken a dveří