ZINGALU aluzinkový nátěr sprej 500 ml

750 

(30.52 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: ZIN24098 Kategorie:

Popis

Nátěrová hmota ZINGALU se používá jako finální antikorozní ochrana ocelových součástí. Dále se používá k opravám zkorodovaných nebo poškozených galvanizovaných a pozinkovaných součástí.

Technické údaje:
Spotřeba: při síle vrstvy 40µm: 4 m2/kg
Balení: v uzavřených plechovkách 1, 2, 5, 10, 25 kg
Ředění: 5 – 15% ředidlem ZINGASOLV – doporučené balení 250 ml dle tabulky ředění
Nanášení: štětcem, válečkem, stříkáním
Schnutí: nelepivý za cca 10 minut 
              2. nátěr za 1 hod. po ukončení prvního nátěru
              mechanicky odolný za cca 48 hodin

Antikorozní ochranný nátěr s galvanickými vlastnostmi a plnou katodickou ochranou. Je vhodný jako opravný nátěr na poškozené nebo staré povrchy upravené žárovým zinkováním, ZINGOU nebo jinak pozinkované. Obsahuje 90% zinku a 4% hliníku v suché vrstvě. Výstražná upozornění a bezpečnostní opatření:
Výstražné slovo:
Varování!
Výstražný piktogram:
, ,
H věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry., H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest., H336 Může způsobit ospalost nebo závratě., H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Obsahuje:
benzinové rozpouštědlo (ropné), lehká, aromatická frakce
P věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí., P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně, horkých povrchů. Nekuřte., P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/pár/aerosolů., P271 Používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraném prostoru., P403+P235 Uchovávejte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu., P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místní/regionální/národní legislativou.

Technický list ke stažení zde: Https://www.nejchemie.cz/wp-content/uploads/2022/08/TDS%20Zingalu%20EN-v1.2.pdf