ZINGA galvanizace zinkem za studena 25 kg

21390 

(870.4 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: ZIN24004 Kategorie:

Popis

Nátěrová hmota ZINGA se používá jako primární nebo finální antikorozní ochrana ocelových součástí. Dále se používá k opravám zkorodovaných nebo poškozených galvanizovaných a pozinkovaných součástí.

Technické údaje:
Spotřeba: při síle vrstvy 40µm: 5 m2/kg
Balení: v uzavřených plechovkách 1, 2, 5, 10, 25 kg
Ředění: 5 – 15% ředidlem ZINGASOLV – doporučené balení 5 litrů dle tabulky ředění
Nanášení: štětcem, válečkem, stříkáním
Schnutí: nelepivý za cca 10 minut 
              2. nátěr za 1 hod. po ukončení prvního nátěru
              mechanicky odolný za cca 48 hodin

ZINGA představuje systém „galvanizaci zinkem za studena.“ Zinková vrstva zajišťuje katodickou ochranu ocele, t.j. zinková vrstva koroduje namísto ocele pod touto vrstvou, zinek koroduje v podstatě pomaleji než ocel. Při poškrábání zinkové vrstvy nedochází k šíření koroze pod zinkovou vrstvou. Výhodou této metody galvanizace je užití v terénu.

Vrstva obyčejné nátěrové hmoty vytvoří vzduchovou kapsu, ale jakmile se tato kapsa naruší např. škrábancem, nebo prasklinou, koroze se začne pod vrstvou běžného nátěru rychle šířit. I některé tzv. zinkem obohacené nátěrové hmoty neobsahují dostatečné množství zinku, které je potřebné ke vzniku katodické ochrany.
Nátěrová hmota ZINGA kombinuje oba dva způsoby ochrany, jak bariérové, tak i katodické, což zajišťuje unikátní vlastnost tohoto výrobku. Výstražné upozornění a bezpečnostní opatření:
Výstražné slovo:
Nebezpečí!
Výstražný symbol nebezpečnosti:
, ,  
H věty:
H304 Může být smrtelný při požití a vniknutí do dýchacích cest., H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest,, H336 Může způsobit ospalost nebo závratě., H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky., EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit suchost nebo popraskání kůže.
P věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí, P261 Vdechujte prach/kouř/plyn/mlhu/marnost/aerosoly, P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru., P331 Nezvracejte., P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě zavolejte do NÁRODNÍHO TOXIKOLOGICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA nebo lékaře., P501 Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/vnitrostátními právními předpisy.

Technický list ke stažení zde: https://www.nejchemie.cz/wp-content/uploads/2022/08/TDS%20ZINGA%20ENG%20v7.pdf