Víceúčelové rozpouštědlo KUTRON F27 5 l Faren

1828 

(74.38 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0154 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H315 Dráždí kůži.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210, P301+P310, P312, P331, P370+P378, P280, P501

Víceúčelové rozpouštědlo

KUTRON je v kapalné formě (L) a ve formě aerosolu (S), je to víceúčelové rozpouštědlo kombinující pět základních
charakteristik potřebných při každé z operací údržby.

PROČ
1. Penetrační a uvolňující účinek
Z důvodu své velmi malé povrchové tenze a příslušných aditiv je KUTRON schopen penetrace a to dokonce i v těch nejobtížnějších situacích, kde difunduje mezi kontaktujícími se povrchy. Naruší rez a další typy oxidace a to spolu s jeho změkčující schopností dovoluje uvolňovat depozity organické povahy a usnadňuje očištění ošetřovaných částí.
2. Repelent vlhkosti s efektem vypuzení vody
Pomocí svých odvodňujících složek KUTRON nejen že odpuzuje vodu a vlhkost poté, co ulpěl na površích, ale eliminuje rovněž vodu tam, kde je již přítomna a to tak, že ji vypudí a zaujme její místo.
3. Ochranný účinek
Jakmile produkt KUTRON vypudil vodu a ostatní nečistoty, potáhne povrchy inertní ochrannou vrstvou, odolnou vůči alkalickým nebo kyselým korozním činidlům, tato vrstva je však jednoduše odstranitelná použitím libovolného rozpouštědla.
4. Mazací výkon
Frakce parafinových olejů obsažená v KUTRONU způsobuje již uvedený ochranný efekt a má rovněž lubrikační účinek.
5. Odmašťující účinek
KUTRON je také vynikajícím čistícím prostředkem s obsahem vysoce rafinovaných uhlovodíků. Je účinný na soli organického původu (kaly, oleje, vazelíny, vosky), ale nepoškozuje nátěry, laky nebo plasty. Je kompatibilní s o-kroužky a těsněním. Sprej s KUTRONEM funguje také
v převrácené orientaci s ventilem dolů.

JAK
Jako uvolňující činidlo
V nadbytku aplikujte na část, která se má uvolnit, vyčkejte po dobu 5 minut a poté pokračujte s provozem.
Pro odmaštění
Aplikujte ve formě aerosolu nebo v kapalné formě štětcem nebo hadříkem. Může být rovněž nanesen ponořením do nádrže (viz Mycí stůl větší).
Pro ochranu, eliminování vlhkosti nebo mazání
Aplikujte tolik, kolik je potřeba a v případě potřeby přebytek produktu odstraňte vzduchovou tlakovou pistolí. Pokud používáte KUTRON ve formě aerosolu, používejte vždy speciální aplikační nástavec (ušetříte)

KDE
Veškeré údržbářské operace v průmyslu, hobby a domácnosti

BALENÍ
Kanystr 5 litru-Krabice 2 kanystry
Sprej 400 ml-Karton 12 kusů

Technický list KUTRON